سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان طباطبایی زواره – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت شیمی رزین

چکیده:

انجام واکنش افزایشی بین ملامین و فرمالدئید عامل ایجاد پایه اولیه رزینهای ملامین فرمالدئید است، لیکن به منظور افزایش کارایی و پایداری، بهبود حلالیت و همچنین تطابق بهتر رزینهای ملامین فرمالدئید با انواع مختلف رزینها مانند رزینهای آلکید، رزینهای فوقرا با الکل ترکیبنموده و یک گروه اتری در آنها ایجاد می نمایند. در این تحقیق دوروش مختلف ساخت ترکیب هگزامتوکسی متیلول ملامین که یکی از مهمترین ترکیب رزینهای ملامین فرمالدئید محسوب می گردد، پیشنهاد شده است. جهت بررسی بیشتر، نمونه های ساخته شده مورد آنالیزمادون قرمز قرار گرفتند و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از آنالیز مادون قرمز نمونه تجاری از ترکیب مذکور وهمچنین مراجع موجود مقایسه شدند .نتیجه حاصل از این بررسی یافتن تشابه قابل ملاحظه ای بین ساختار مولکولی نمونه های اساخته شده و مراجع میباشد.