سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
محمود بینا – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا فرشاد – کارشناسی ارشد هیدرولیک شرکت مهندسین مشاور شاراب
روزبه ریاضی – کارشناس ارشد هیدرولیک شرکت مهندسی مشاور شاراب

چکیده:

مهندسی رودخانه علم و هنری است که درباره پدیده های حاکم بر اعمال رودخانه در رابطه با طرا حی پروژه های مختلف بهره برداری، حفاظت، اصلاح و تغییر مسیر رودخانه برای استفاده بهتر و یا دوری از خطرات و خسارات وارده به آن بحث می کند و مبتنی بر اصول تئوریک و تجربیات بشری است.
دراین بین رودخانه دز بعنوان یکی ازحیاتی ترین منابع آب در استان خوزستان جهت تامین آب شرب، کشاوری و تولید نیروی برقبه شمار می رود و ایستگاه پمپاژ سبیلی که بزرگترین ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان(دز) می باشد بر روی این رودخانه و در بالا دست سد تنظیمی دز واقع گردیده است. ورود رسوبات رودخانه دز به کانال آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی ازجمله مشکلاتی است که باعث کاهشراندمان ایستگاه و صرفهزینه های زیاد جهت لایروبی کانال ابگیر آن گردیده است. هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن روابط منطقی جهت محاسبه میزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه در این محل می باشد که آمار اطلاعاتمورد نیاز از نزدیکترین ایستگاه هیدرومتری، ایستگاه دزفول استفاده شدهاست که این ایستگاه دارای دوره آماری دبی روزانه از سال ۴۲ تا ۸۴ و دبی رسوب از سال ۵۱ تا ۸۴ می باشد.