سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی کتیرائی – محقق، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی – ایران
رسول میرقادری – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مسعود فلامکی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در آئین نامه ۲۸۰۰ ایران، سه روش مختلف تحلیل استاتیکی معادل، روش شبه دینامیکی و روش تحلیل دینامیکی ارائه شده است. بر اساس این ائین نامه در برخی موارد ملزم به استفاده از یکی از روشهای شبه دینامیکی و یا دینامیکی دقیق می باشیم.
یکی از مطاب مورد بررسی عومل موثر در انتخاب روشهای سه گانه فوق در ائین نامه ۲۸۰۰ می باشد. در این ارتباط آئین نامه دیگر کشورها (۲۹ آئین نامه) نیز مورد رازیابی قرار گرفته است. نتیجه این ارزیابی، مقایسه آئین نامه ها به روش های مختلف محاسبه ارائه شده در آنها و هم چنین پارامترهای موثر در انتخاب این روشها می باشد.
موارد ابهام موجود در آئین نامه ۲۸۰۰ ایران در زمینه تحلیل دینامیکی سازه ها یکی از دیگر موضوعات مقاله می باشد. برای ارزیابی بهتر نتایج حاصله از تحلیل به روش دینامیکی و شبه دینامیکی بر روی مدل های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. و در انتها با جمع بندی نتایج فوق، پیشنهاداتی برای بهبود کارایی روشهای مختلف آنالیز مندرج در آئین نامه۲۸۰۰ و هم چنین تکمیل و تصحیح محدوده کاربرد هر یک از روشهای فوق ارائه خواهد شد.