هدف از نگارش IMRAD سومین قسمت از مقالات این بخش بیان اطلاعات جدید و سودمند حاصل از تحقیق انجام شله میباشد و تنها شامل درج یافته های تحقیقی، شرح و توصیف آزمایش ها و اتفاقاتی که در حین آزمایش ها صورت گرفته است میباشد. این بخش را نباید با توصیف روش هایی شروع کرد که سهواً از بخش مواد و روش ها حذف شدهاند.

معمولاً در بخش نتایج ابتدا باید به توضیح کلی آزمایشهای انجام شده پرداخت، سپس «تصویر بزرگی» از آنها ارائه نمود، بدون اینکه جزئیات آزمایشی که در بخش مواد و روش ها آورده .شده است تکرار گردد در بخش نتایج محقق باید نتایج را به وضوح و تا حد ممکن به طور خلاصه ارائه نماید به گونهای که فهم و ادراک دادههای به دست آمده از آزمایش ها برای خواننده آسان شود. بخشهای اولیه مقاله (مقدمه، مواد و روش ها) برای بیان اینکه چرا و چگونه نتایج به دست آمده اند طراحی ‘Results این کلمه مخفف کلمات مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث میباشد.

شده است، بخش بعدی مقاله (بحث) برای گفتن اینکه نتایج چه معنی میدهند نوشته می شود. بنابراین، مقاله باید بر اساس نتایج پی ریزی شود و نتایج باید به  اضحی کریستال بیان شوند. برخی از نویسندگان زیاده از حد خلاصه مینویسند و گاه قاعده به کارگیری مبتدا (فاعلی) را نادیده میگیرند. معمولترین چیزی که در نوشته ها به آن دقت نمیشود و مورد بی توجهی قرار میگیرد استفاده از کلمه it می باشد. در یک مورد از یک مقاله پزشکی نوشته شده بود: «گاهی زانوی چپ بیماری بی حس میشد و آن با پیاده روی از بین می رفت….. در روز دوم زانوی او بهتر بود و در روز سوم آن به طور کامل ناپدید شده بود.» مبتدا برای هر دو کلمه از بین رفتن و بی حسی در جمله اول آن (it) میباشد، لذا خواننده به آسانی نمی تواند بفهمد کلمه آن به از بین رفتن زانو برمیگردد یا به کلمه بی حسی. لذا نویسنده باید در نحوه بیان این کلمات و کلمات مشابه دقت . .نماید. البته این کار ساده ای نیست روشهای مختلفی برای ارائه نتایج وجود دارد، روش پیشنهادی اول این است که نتایج بدون هیچ توضیحی ذکر شود، در این صورت باید در بخش بعدی (بحث و نتیجه گیری) توضیحات کامل ارائه شود.