سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ستار چاوشی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمدرضا یزدانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
عبدالرسول تلوری – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سعید اسلامیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کنترل سیلاب بوسیله طراحی و اجرای سازه هائ آبی و سایر اقدامات اجرائی آبخیزداری نیازمند شناخت دقیق دبی طراحی در دوره بازگشت مورد نظر است . بدلیل نبود و یا عدم کفایت تعداد ایستگاه ها و یا قدمت ایستگاه ها بخصوص برای حوضه های کوچک ، استفاده از روشهای برآورد سیلاب اجتناب ناپذیر است . تحلیل منطقه ای سیلاب و تعیین روابط رگرسیونی بین بده سیلابی و خصوصیات کمّی حوضه های آبخیز در هر منطقه و بر پایه داده های محلّی یکی از روشهای کاربردی در برآورد بده جریان سیلابی است . تحقیق حاضر، آزمون روشهای مخلف برآورد سیلاب با
دوره بازگشتهای مختلف در استان اصفهان است . هدف از این طرح تعیین روابطی در کل منطقه و مناطق همگن برای برآورد بده سیلابی با احتمالات مختلف از طریق روش های آماری و همچنین روابط رگرسیونی بین جریان های سیلابی و خصوصیات کمّی حوضه ها است . در این تحقیق در ابتدا حوضه های همگن با استفاده از روش های متداول تحلیل کلاستر، منحنی اندرو، لانگبین و گشتاور خطی تعیین گردید . سپس روش های متداول تحلیل منطقه ای سیلاب یعنی رگرسیون چندگانه، سیل شاخص، هیبرید و گشتاورهای خطی مورد آزمون قرار گرفت .