سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس قلندرزاده – استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
رامین معتمد – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه استفاده از اندازه گیری های میکروترمور در مطالعات تعیین اثر ساختگاه و ریز پهنه بندی لرزه رواج فراوانی یافته است . اندازه گیری های میکروترمور بدلیل سهولت اندازه گیری، به صرفه بودن اقتصادی و قابلیت اندازه گیری به میزان وسیع، ابزاری بسیار مناسب جهت تعیین اثر ساختگاه تلقی می شوند . در این راستا لازمست روشهای مختلف آنالیز این داده ها نیز مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرند . چه بسا که استفاده نادرست از این داده ها سبب بروز خطا در نتایج حاصله نیز گردد . بدین منظور در این مطالعه ر وشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . در این تحقیق از داده های میکروترمور اندازه گیری شده در سطح شهر ارومیه استفاده شده است. چهار روش مختلف تهیه طیف از جمله طیف فوریه، طیف توان، طیف ضربی و طیف ضربی قطعه ای مورد بررسی قرار گرفته اند . برای آنالیز داده های میکروترمور نیز از روش نسبت طیفی H/V استفاده گردیده استمقایسه روشهای مختلف محاسبه طیف نشان می دهد که منحنی های نسبت طیفی H/V بدست آمده (در محدوده فرکانسی ۱. الی ۱۰ هرتز ) از روش طیف فوریه در مقایسه با دیگر روشه ا مقادیر دامنه بزرگتری را نتیجه میدهد . این مسئله در مورد انحراف معیار نیز صادق است . با تمرکز بر روی نقطه فرکانس غالب نیز مشاهده می گردد روشهای مختلف در قرائت مقدار فرکانس غالب اعداد یکسانی را نتیجه میدهند ولی مقادیر دامنه (ضریب بزرگنمایی ) وهمچنین انحراف معیار در این نقطه در روش طیف ضربی قطعه ای کمترین مقدار را دارا می باشد . در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده است که روش طیف ضربی قطعه ای مناسب ترین روش برای تهیه طیف در آنالیز طیفی داده های میکروترمور می باشد.