سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا سودمنداصلی – بخش مهندسی شیمی، نفت وگاز، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز،ایر
اسماعیل فاتحی فر – بخش مهندسی شیمی، نفت وگاز، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز،ایر

چکیده:

دی اکسی دکربن یکی از گازها یگلخان های بوده ،که مقدار زیاد آن موجب آلودگی محی طزیست م یگردد، از طرفی این گاز در صنایع مختلف از جمله نوشاب هسازی، دف عحریق، فرایندهای ازدیا دبرداش تا زمخاز ننفت، تصفی هخان هها کاربر د زیاد ی دارد. کشور ایران با تولید مجموعاً ٢٦٣ میلیون تن د یاکسی دکربن بالاترین مقدار د یاکسی دکربن را در منطقه خاورمیانه دارا بود هاست .نیرو گاهها مهمترین تولیدکننده این گاز محسوب م یش وند. در این تحقیق کلیه روشهای موجود برای جداسازی ۲COمورد بررسی قرارگرفته و با توجه به شرایط اقلیمی و امک انات موجود در
کشور، روش استفاده از حلا لمونو اتان لآمین برای جداسازی این گاز از گازهای خروجی نیروگا هها انتخاب شد هاست. در ادامه واحد جداسازی و خال صسازی این گاز براساس استفاده آن در صنایع نوشاب هسازی مورد طراحی قرا رگرفت هاست.