سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا پوریعقوب – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار بخش آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه به منظور رسیدن به بالاترین راندمان کاری کانالهای ابیاری ومحاسبه ابعاد بهینه مقطع کانال، به بررسی روشهای مختلف طراحی کانال های پوشش دار درشبکه ی مهاباد پرداخته شد و همچنین روش برتر معرفی گردید.
با توجه به اندازه گیری های زمینی انجام شده و اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز نظیر شدت جریان عبوری از کانال، شیب طولی، کانال، طول کانال و لحاظ شیب جانبی بهینه برای کانال های موجود، به طراحی مجدد کانال ها یآبیاری و تعیین ابعاد به روش های مختلف اقدام گردید و به کمک سه روش هندی، بهترین مقطع هیدرولیکی و USBR مجددا کانال ها طراحی شدند و بهترین روش، روش هندی معرفی گردید. به کمک این روش به ازای یک دبی ثابت کمترین پیرامون مرطوب و سطح مقطع جریان حاصل گردید که متعاقب آن کمترین حجم بتن ریزی را بر داشته که از لحاظ اقتصادی نیز بهینه است. از سوی دیگر لایروبی و ترمیم دوره ای کانال ها نیز دربهبود عملکرد هیدرولیکی و شرایط موجود نیز موثر خواهد بود.