سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدا… کیانژاد – گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود ورشوساز – گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برات مجردی – گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از این کار، بررسی روشها و الگوریتم های مختلف تناظریابی وطبقه بندی این روشها ویافتن روش مناسب جهت توجیه نسبی اتوماتیک درفتوگرامتری برد کوتاه می باشد. به خاطر وجودمحدودیت های زیادی نظیر اختلاف پارالاکس شدید ، مناطق با بافت ضعیف ، مناطق تکراری ، تغییر روشنایی، خصوصیات انعکاسی سطوح مختلف ، سطوح با شیب زیاد ، ناپیوستگی ها ، حساسیت نسبت به مناطق مردهکه در فتوگرامتری برد کوتاه وجود دارد، روشهای ناحیه ایو عارضه مبنادر انجام توجیه نسبی اتوماتیک این تصاویر از توانایی لازم برخوردار نیستند. روشهای تناظریابی رابطه ایهم به خاطر محدودیت در قبول تعداد زیاد تصاویر دچار ضعف هستند. برای حل این نقصها از روشهای بهینه ساز برای کاربردهای فتوگرامتری بردکوتاه می توان استفاده کرد.به خاطر زمان بر بودن الگوریتم ژنتیک، همچنین به خاطر ایجاد می نیمم های محلیدرالگوریتم هایRelaxation و شبکه های عصبی که تناظریابی یک به یک را پشتیبانی نمی کنند، تکنولوژی softassign and deterministic annealing یکی ازروش های مناسب برای غلبه برمشکلات تناظریابی در فتوگرامتری بردکوتاه می تواند درنظر گرفته شود. روش ترکیبی ناحیه و عارضه بنا روش پیشنهادی دوم برای انجام این کار می تواند باشد. روش پیشنهادی سوم استفاده از توصیف کننده های فوریه است