سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فرزان خالدی – کارشناس ارشد سازه گروه سازه مهندسی ن مشاور سبک آفرینان عمارت پارس
شادمان حسین زاده – کارشناس ارشد سازه گروه سازه مهندسین مشاور سبک آفرینان عمارت پارس
مریم حسینی – کارشناس عمران گروه سازه مهندسین مشاور سبک آفرینان عمارت پارس

چکیده:
دیوار برشی فولادی بیشک یکی از مناسبترین سیستمهای مقاوم در برابربارهای جانبی است، که به دلیل مزایای زیاد آن در چهار دهه اخیر موردتوجه طراحان قرارگرفته استتتب با توجه به رفتار پیچیده سیستم دیوار برشی فولادی، نحوه مدلسازی صحیح این سیستم در نرمافزارهای طراحی ساختمان مهمترین چالش پیش روی مهند سین طراح ا سب ازاینرو در این مقاله به بررسی دو مدل نواری و غشایی برای مدلسازی دیوار برشی فولادی بر ا ساس یک نمونه دیوار بر شی یک طبقه آزمایشگاهی پرداخته شده ا ست نتایج حا صل نشاندهنده انطباق منا سب و قابلقبول مدلهای فوق با نتایج آزمایشگاهی میباشد