سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهیر یعقوبی اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و همکار پژوهشکده گ
صدیقه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و مدرس آموزشکده کشا
حسن محمد علیزاده – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
محسن کافی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

انسان محدود زندگی خود را هرروز افزایش می دهد و دیگر جانداران را از محیط خود اخراج می کند.ولی برخی از آنها در برابر انسان مقاومت می کنندعلفهای هرز از آن جمله اند.وجود این گیاهان مزاحم در فضای غیر زراعی نظیر فضای سبز عجیب و نامناسب به شمار می رودعلاوه بر اخلال در نظم موجود در فضای سبز و تخریب چمن سنگ فرش و آسفالتها و به اصطلاح خفه کردن چمن و گلها و غیره حساسیت زا بودن این گیاهان برای انسان خصوصا کودکان کنترل این گیاهان را ضروری می کند.برخی از این گیاهان مزاحم مانند اویارسلام قیاق خارشتر بید گیاهپیچک و گون و غیره به راحتی باعث تخریب آسفالت موزائیک و سنگ فرش پیاده روها و خیابان می شوند .این تحقیق و پژوهش که در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۶ دردو بخش انجام گرفته است در بخش شناسایی شامل نوع علف هرز و ویژگیهای رشدی و میزان خسارات وارده توسط آن مورد بررسی قرار گرفت در بخش دوم تیمارهای آزمایشی کنترل این علفهای هرز مورد تست قرار گرفت بخش اول آزمایش که در چند پردیس و پارک انجام گرفت علفهای هرز له عنوان گیاهان مخرب شناسایی و معرفی شدند .در بخش دوم که در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (واقع در شهرستان کرج)تیمارهای کنترل این علفهای هرز مخرب شامل وجین دستی خاک دهی سوزاندن غرقاب و کاربرد علفکش هایینظیر کلایفوست پاراکوات وآکی فلورفن مورد بررسی قرار گرفت.بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد بدین ترتیب که تیمارها اثر خوبی بر کنترل این علفهای هرز از خود نشان دادند ولی اثر برخی از این تیمارها نظیر سوزاندن و غرقاب موقتی بوده و پس از مدتی علف هرز مجددا رویش پیدا می کرد.بهترین تیمار کنترل این علفهای هرز تیمار علفکشی کلایفوسیت به میزان دو لیتر در هکتار بود.تیمارهای علفکشی دیگر نیز مهار خوبی نشان دادند که البته در قیاس با کلایفوسیت کارائی کمتری نشان دادند پیچک و خارشتر بیشترین حساسیت را در برابر این تیمارها نشان دادندولی اویار سلام تا حدی در برابر این تیمارها مقاومت نشان دادند این علف هرز در برابر مالچ بیشترین و در برابر علفکش ها کمترین مقاومت را نشان داد.رسیدگی مناسب با فضای سبز می تواند هجوم و خسارت این علف های هرز را کاهش دهد امید است با بکارگیری درست اصول مدیریت فضای سبز خسارات را کاهش دهیم