سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی پاکروان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر
مریم مشکلانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر

چکیده:

لوله های زیر زمینی در سراسر جهان برای انتقال نفت، گاز، آب، فاضلاب و حفاظت از کابلهای مخابراتی و خطوط انتقال نیرو استفاده می شوند . این خطوط لوله که عمدتاَ به صورت مدفون در خاک یا آب استفاده می شوند، همواره با مشکلات متعددی از نظر حفظ و نگهـداری روبـرو بـوده ، و بـه همین علت بازسازی و تعمیر خطوط لوله از نظر اقتصادی و فنی همواره مورد نظر بوده است . روشهای سنتی تعمیر و بازسازی لوله ها شامل حفاری و تعویض بخش آسیب دیده و یا اتصال روکش فولادی روی لوله می شود . نیاز به روشهایی سریعتر، مطمئن تر و با هزینه های کمترباعث شد کـه بــه دنبــال نتــایج مثبــت بــه دســت آمــده از کــاربرد کامپوزیتهــای پلیمــری تقویــت شــده بــا الیــاف (FRP) ، در کاربردهــای عمرانــی توجــه ویژه ای ب ه استفاده از این مواد برای انجام تعمیرات خطوط لوله معطوف شود . کامپوزیتهای پلیمری پیشرفته دارای وزن پائین، استحکام ویژه بـالا و مقاومت زیاد در برابر تخریب و خوردگی بوده و بدین ترتیب دوام بالایی را در لوله تعمیر شده ایجاد می کنند . امکان نصب سـریع، عـدم نیـاز بـه حفاری ( در بعضی روشها ) و خارج کردن لوله و هم چنین امکان تعمیر لوله در حال سرویس دهی ( بدون قطع جریان سیال ) ، از دیگـر مزایـای حـائز اهمیت این روش است . در این مقاله نحوه استفاده از تکنولوژی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با الیاف جهت تعمیر، بازسازی و تقویت خطـوط لوله آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفته است . انواع سیستمهای موجود در این زمینه مانند ورقه های پیش آغشته و لایه چینی تر، ارائه گردیده و در ادامه فرایندهای بدون نیاز به حفاری بر پایه رو ش قالبگیری انتقالی رزین (RTM) معرفی شده اند . مطالعـ ات نشـان مـی دهـد کـه بـا توسـعه و پیشرفت فن آوری FRP در سالهای اخیر، امکان استفاده اقتصادی از آن برای انواع خطوط لوله آسیب دیده فراهم گردیده است، به گونـه ای کـه نتایج و محاسبات انجام گرفته حاکی از عملکرد با دوام لوله تعمیر شده با این روش، تحت شرایط کارکردی واقعی است .