سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سمیه محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان
ایرج سعیدپناه – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:
رسوبات معلق در سال های اخیر سبب ایجاد مشکلات بزرگی شده اند . این موضوع شامل هدر روی مواد مغذی موجوددر خاک و آب در یک منطقه نیز میباشد از جمله موادی که از طریق رسوب و فرسایش از داخل حوضه خارج می شوند،می توان به فسفر که برای رشد بهتر گیاهان موثر است، اشاره نمود . این مواد از طریق جریانهای رودخانهای و آبراهه ها به دریا می ریزند و به نوعی از دسترس خارج می شوند . آگاهی از میزان رسوبات رودخانه جزء اطلاعات لازم و اولیه هرپروژه آبی و یکی از عوامل مهم تصمیم گیری در مورد احداث سازههای هیدرولیکی بر روی رودخانهها میباشد. در اینمقاله به ارزیابی روشهای هیدرولیکی برآورد بار معلق رسوب شامل تئوری راس ، روش لین- کالینسک ، اینشتین و… میپردازیم . بر اساس مطالعات انجام شده و نتایج بدست آمده از بررسیهای مختلف میتوان دریافت سه روشبروکس ، لین-کالینسک و چانگ – سایمونز – ریچاردسون ، دارای نتایج نزدیکتری نسبت به هم هستند و نسبت به روش اینشتین جوابهای معقولتری ارائه میدهند و از بین روشهای بروکس ، اینشتین ، لین- کالینسک و چانگ – سایمونز –ریچاردسون روش اینشتین مقدار دبی رسوب کمتری را محاسبه میکند