سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیما فرزانه –
رضا نارنجی ثانی –
ملیکا معزی فر –

چکیده:

هدف تمام روشهای همزمان سازی، سیکل های فحلی برنامه ریزی شده است تا بدین وسیله بتوان برنامه تلقیح گاوهای شیری را کنترل نمود . مزایای سیکلهای فحلی برنامه ریزی شده عبارتند از : -۱ تسهیل انجام وظایف از پیش تعیین شده، -۲ کنترل فحلی،تخمک گذاری یا هر دو، و -۳ آگاهی از مرحله سیکل و وضعیت تولید مثلی گروههای مختلف گله . بنابراین،تولید مثل برنامه ریزی شده برای دو گروه از گاوها استفاده میشود : -۱ گروهی که برای اولین تلقیح بعد از آبستنی برنامه ریزی شده اند، و -۲ گروهی که درتشخیص آبستنی،غیر آ بستن گزارش شده اند اما برای تلقیحجدید، در یک گروه تولید مثلی جدید برنامه ریزی شده اند . با استفاده ازهورمونهایی چون GnRH و PGF2α می توان دینامیسمفولیکول تخمدانی،فعالیت جسم زرد و به طورکلی سیکل فحلی را در غالب روشهای همزمان سازی مانند Ovsynch ، برنامه ریزی کرد . برای بهبوداثر Ovsynch روشهای مختلف پیش همزمانی انجام گرفته است . به عنوان مثال قبل ازشروعOvsynch دو تزریق PGF2α به فاصله ۱۴ روزازیکدیگر انجام گرفته و سپس ۱۴ یا ۱۲ روز بعد Ovsynchآغاز می شود . از روشهای جدید که اخیراً مورد مطالعه قرار گرفته Pre Ovsynch اس ت . در این روش PGF2α وGnRHبه فاصله ۲ روز از یکدیگرتزریق شده وسپس ۶-۷ روز بعد از آن Ovsynchشروع می شود . هدف از این روشافزایش درصد گاوهایی است که با اولین GnRH مربوط به Ovsynch تخمک گذاری انجام می دهند . هدف از ارایه این مطالعه، بررسی روشهای جدید پیش همزمانی برای بهبود کارایی Ovsynch است .