سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمود بهادر – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت
علیرضا ابدالی مشهدی – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
سیدعطااله سیادت – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
قدرت اله فتحی – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:
به دلیل وجود دمای بالای فصول گرم دراستان خوزستان درکشت ماشاستفاده ازموادنگهدارنده آب و موادغذایی مانندزئولیت اهمیت داردبه منظور بررسی روشهای کاربرد زئولیت و پرایمینگ بذربرعملکردواجزای عملکردارقام ماش Vigna radiata L ازمایشی درتابستان ۱۳۹۰ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه رامین بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی باسه تکرار به اجرا درامد تیمارها شامل سیستم بهینه سازی کشت دوتن درهکتارزئولیت دوتن درهکتار زئولیت+پرایم بذربا کلات اهن پوشش بذربا زئولیت پوشش بذربا زئولیت+پرایم بذر با کلات آهن و شاهد و سه رقم ماش هندی NM-54 VC 11-18-B بود نتایج نشان داد که سیستم بهینه سازی فقط برشاخص برداشت اثرمعنی داری داشت رقم برهیچ یک ازصفات به جزتعداددانه درغلاف معنی دارنشد اختلاف برهمکنش رقم و سیستم بهینه سازی برای ارتفاع و شاخص برداشت معنی دارگردید ولی برسایر صفات تفاوتی مشاهده نشد بیشترین عملکردازترکیب رقم هندی و دو تن درهکتارزئولیت و کم ترین عملکردازترکیب رقم NM-54 و دو تن درهکتارزئولیت +پرایم بذربدست امد این نتایج نشان میدهد که استفاده اززئولیت موجب افزایش عملکردماش دراستان میشود.