سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن کیانی ماوی – کارشناس ارشد هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عزیز عظیمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک و عضو مرکز تحقیاقت انرژی، پژوهشگاه صنعت
مسعود میرزائی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی جریان تقارنمحوری غیر لزج حول یک هندسه مخروط سرپخ با اعمال روش های مختلف درونیابی بین بلوکی و شبه بلوکی وصله ای ارائه شده است. روش اختلاف محدود بکار رفته برای حل معادلات حاکم بر جریان سیال، روش فاکتورگیری شده و غیر صریح بیم – وارمینگ می باشد. از روش برازش شوک برای تعیین مرز شوک کمانی و همچنین ازجملات اتلاف مصنوعی خطی جهت پایداری حل عددی استفاده شده است. مقادیر اولیه حل با استفاده از روابط کلاسیک ساده شده جهت متغیرهای جریانروی جسم و در نظر گرفتن سرعت شوک کمانی برابر صفر جهت متغیرهای پشت شوک کمانی بدست آورده شده اند. درنهایت، نتایج هددی حاصل از بارگیر روش های مختلف درونیابی بین بلوکی جهت شبیه سازی عددی جریان تقارن نحوری غیر لزج حول هندسه مخروط سرپخ با یکدیگر مقایسه شده که از تطابق خوبی برخوردار میباشد.