سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حسام میرزایی رفسنجانی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدعلی محسن پور – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
عباس روحانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله هم بستگی آماری داده های ارتعاشی یاتاقان های الکتروپمپ های سانتریفوژ مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجام این تحقیق بدین صورت است که ابتدا با استفاده از اندازه گیری های انجام شده بر روی الکتروپمپ های مختلف در بازه ۵/۱۸ تا ۹۰۰ کیلووات اقدام به تهیه یک جامعه آماری از سیگنالهای ارتعاشی یاتاقان های الکتروپمپهای گردیده است. سیگنالهای ارتعاشی در راستای افقی و عمودی برروی هر یاتاقان اندازه گیری شده است. با بررسی داده های به دست آمده مشخص گردید که ارتعاشات افقی و عمودی یاتاقان انتهایی موتور دارای همبستگی آماری بوده و بقیه یاتاقان های دارای هم بستگی نمی باشند لذادر انجام آنالیز ارتعاشات می بایست سه یاتاقان دیگر در دو جهت افقی و عمودی مورد بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر با بررسی رابطه بین توان کاری و ارتعاشات الکتروپمپ ها مشخص گردید که رابطه ای بین توان و ارتعاشات وجود نداشته و افزایش توان به معنی افزایش ارتعاشات نمی باشد.