سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک کاشانی زاده – شرکت متن
پرویز رمضانپور – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یک طراح در طراحی سیستم توزیع با تصمیم گیری چندگانه ای مواجه است برای مثال تعیین بهترین مکان و ظرفیت یک پست ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل و طراحی محلها و ظرفیت های نه تنها یک، بلکه مجموعه ای از پستهای توزیع داشته باشد . این بدان علت است که پستها با تصمیم گیری مستقلی نسبت به وجود و یا ظرفیت در دسترس نیستند و ممکن است این تصمیم گیری بر روی وجود یا ظرفیت پستی که در همسایگی آن اضافه خواهد شد تاثیر گذارد . در این میان لزوم برآورده ها و اطلاعات ورودی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چه بسا دقت عملکرد با توجه به عدم صحت اطلاعات ورودی بسیار پائین باشد در این خصوص در مورد مسئله جایابی پست میتوان به مطالعاتی اشاره کردکه در آنها مراکز نقل بار بصورت ثابت در نظر گرفته می شود به هر صورت اکثر روشهایی بکار رفته که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته بر پایه آنالیز بار ثابت برنامه ریزی شده و معمولاً از ماکزیمم سطح بار استفاده شده است اگر چه ماکزیمم بار در طول مدت شبانه روز در دوره کوتاهی رخ می دهد و سیکل بار مصرف کنندگان در طول مدت شبانه روز متفاوت خواهد بود، در نتیجه بهترین محل پست توزیع برای ساعت های متوالی متفاوت میباشد . در این مقاله سعی بر آن است تا مراکز ثقل بار بر اساس منحنی بار روزانه تعیین گردد که در این الگو از روشهای بر پایه احتمال ریاضی استفاده شده است .