سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

پژمان الله وردیزاده – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

بسیاری از مطالعاتی آه در حال حاضرپیرامون ارزیابی حمل و نقل صورت گرفته دامنه نسبتاَ محدودی از عوامل تولید و تاثیرات را مد نظر قرارداده است آه چنین بررسی برای مقایسه گزینه های نسبتاَ مشابه مناسب می باشد نظیر انواع تخصیص بزرگراهها ،اما برای مقایسه حالتهای گوناگون و ارزیابی قیمت گذاری و سایر شیوه های مدیریت تقاضای سفر و اجرای برنامه ریزیهای پایدار و استراتژیک یا ارزیابی عدالت اجتماعی نامناسب می باشد . بطورآلی ارزیابی حمل و نقل بایستی تا حد امکان جامع و فرا گیر باشد از جمله تاثیرات غیر مستقیم ،طولانی مدت و غیر پولی را در برگیرد. هرچه تحلیل هزینه جامع تری انجام گیرد ،باعث افزایش کارایی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها می گردد.. شیو ه های ارزیابی قراردادی آه صرفاَ مجموعه نسبتاَ محدودی از تاثیرات را برای حل یک مسئله ارائه می آند آه سایر مسائل را تشدید می کند . تنها زمانیکه تمامی اینگونه تاثیرات بررسی شوند ، تصمیم گیرنده ها می توانند اطمینان پیدا آنند آه آﻧﻬا ح قیقتاَ تصمیمات درستی را اتخاذ آرده اند.