سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود افیونی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
اردشیر اسدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور ارائه یک روش کم خاک ورزی یا بی خاک ورزی برای ذرت بعد از گندم ، بررسی سازگاری کشت گندم با بستر پشته ای و امکان استفاده از این پشته ها در کشت محصول ذرت بعدی اهمیت می یابد. در این راستا آزمایشی طی سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد.در این آزمایش ابتدا کاشت گندم بر روی بسترهای مسطح و پشته ای مقایسه ،آنگاه امکان بازسازی پشته های گندم به روش کم خاک ورزی برای کاشت ذرت بررسی شد.این مقاله ، عمدتا برروی بخش دوم آزمایش متمرکز است.طرح آماری ،بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و تیمارها در کشت ذرت عبارت بود از: ۱- کشت گندم قبلی برروی بستر مسطح،خاک ورزی مرسوم برای ذرت (شخم+ دیسک + فاروئر )، کشت یک ردیفه ذرت ۲- کشت گندم قبلی برروی بستر مسطح ،خاک ورزی مرسوم برای ذرت (شخم+ دیسک + فاروئر)، کشت دو ردیفه ذرت ۳- کشت گندم قبلی به تعداد دو خط برروی پشته ، خراش پشته ها بوسیله روتیواتور تا عمق ۵ سانتی متری، کشت یک ردیفه ذرت ۴- کشت گندم قبلی به تعداد دو خط برروی پشته ، خراش پشته ها بوسیله روتیواتور تا عمق ۵ سانتی متری، کشت دو ردیفه ذرت ۵ کشت گندم قبلی به تعداد سه خط برروی پشته ،خراش پشته ها بوسیله روتیواتور تا عمق ۵ سانتی متری، و کشت یک ردیفه ذرت ۶- کشت گندم قبلی به تعداد سه خط برروی پشته، خراش پشته ها بوسیله روتیواتور تا عمق ۵ سانتی متری، کشت دو ردیفه ذرت.نتایج اولین بخش آزمایش نشان داد که کشت گندم برروی بستر پشته ای باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه نشد. تیمارهای آزمایش در ذرت از نظر تعداد بوته های سبز شده ،عملکرد کل تر و خشک،ارتفاع بوته ،قطر ساقه، عملکرد بلال و برخی شاخص های دیگر مقایسه شد .نتایج نشان داد که گر چه عملکرد کل تر و خشک در تیمارهای دو ردیفه ذرت بیش از تیمارهای یک ردیفه بود،اما در تعداد ردیف ثابت کشت ذرت (یک یا دو ردیفه )، حفظ پشته های گندم و خراش سطحی آن ها بوسیله رتیواتور تا عمق ۵ سانتی متر ی،تفاوت معنی داری در عملکرد تر و خشک در مقایسه با تیمار خاک ورزی مرسوم ایجاد نکرد.عملکرد کل تر در تیمارهای ۱ تا ۶ به ترتیب ۷۹۵۰۰، ۸۷۵۰۰، ۷۸۸۰۰، ۹۳۳۰۰،۷۸۹۰۰ و ۸۸۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بود.بدین ترتیب ،بنظر می رسد کشت پشته ای گندم و حفظ و بازسازی پشته های آن جهت کاشت ذرت به عنوان یک سیستم کم خاک ورزی جایگزین در تناوب گندم -ذرت قابل توصیه است که می تواند باعث مصرف انرژی کمتر، کاهش هزینه و تسریع در عملیات زراعی، در مقایسه با سیستم متداول گردد.