سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل حافظی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه گیلان
نصرت ا… فلاح – استادیار گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه گیلان

چکیده:

به تازگی تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی (Modal Pushover Analysis) که با نام اختصاری MPA نیز شناخته می شود، به منظور بهبود دقت روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی سنتی معرفی شده است . این روش قادر است اثر مودهای بالات ر از مود اصلی را در پاسخ نهایی سازه لحاظ کند . لذا استفاده از روشMPAدر ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بلند و نامنظم می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد . در این تحقیق نیازهای لرزه ای قابهای نامنظم در ارتفاع با استفاده از روش مذکور محاسبه شده و با مقادیر متناظ ر به دست آمده از روش دقیق تحلیل دینامیکی تاریخچهزمانی غیرخطی(NLTA) مقایسه گردیده است. در مدلهای انتخاب شده حالتهای مختلفی از نامنظمی در ارتفاع شاملنامنظمی در جرم ، نامنظمی هندسی و نامنظمی ناشی از اختلاف تراز طبقات در نظر گرفته شده است . پارامترهای اصلی مو رد مطالعه ، تغییرمکان طبقات و نسبت تغییرمکان نسبی طبقات می باشند. با بررسی عملکرد سازه های نامنظمدر ارتفاع ، مشخص شد با استفاده از روشMPAمی توان نتایج نزدیکی به پاسخهای حاصل از روشNLTA به دستآورد. وجود نامنظمی در ارتفاع نیز تاثیر معنا داری بر دقت روش MPA نداشت ه و به نظر می رسد این روش می تواند به عنوان ابزاری مناسب در تخمین پاسخهای لرز های ساختمانهای نامنظم در ارتفاع نیز به کار گرفته شود.