سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید ملک جعفریان – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مهند
محمود پسندیده فرد – استادیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مهند

چکیده:

روشهای مرسوم CFD تمایل به استهلاک ساختمان نواحی گردابهای دارند . در نتیجه از دقت حل میدان جریان کاسته میشود . این استهلاکها را میتوان با بکارگیری شبکه ریزتر کاهش داد ولی این امر باعث افزایش زمان محاسباتی میگردد . در طی دهه اخیر Steinhoffدستهای از روشها که به عنوان تسخیر ورتیسیته ١ شناخته میشود را معرفی نموده، که بطور موفقیت آمیزی به منظور پیشبینی جریانهای گردابهای پیچیده مورد استفاده قرار گرفته است . روش تسخیر ورتیسیته از استهلاک ساختمان نواحی گردابهای روی شبکه خشن جلوگیری میکند . در نتیجه جریان حول اشکال پیچیده را میتوان با هزینه پایین محاسبه نمود . در مقاله حاضر روش تسخیر ورتیسیته تراکم پذیر که اخیرا توسط Hu و همکارانش معرفی شده ] ۱ [ ، برای محاسبه عددی جریان پایه گردابهای مافوق صوت و گذر از صوت مورد ارزیابی قرار گرفته است . نشان داده شده است که تسخیر ورتیسیته به همراه شبکه خشن میتواند از پخش خطاهای عددی در نواحی گردابهای بطور موثری
جلوگیری کند . همچنین میتوان کنترل بهتری بر اندازه این نواحی داشت