سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسدا… قاضی مرادی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

دسترسی به نتایج دقیق در هیدرولیک جریا ن در محیط متخلخل دانه درشت، مستلزم انجام آزمایشات آزمایشگاهی روی این قبیل محیطها می باشد. دانشمندا ن مختلفی با ارائه روابط گوناگو ن که بر اساس آزمایشات محدود میباشد، سعی در حل مسائل رابطه بین محیط متخلخل نظیر دانه بندی، قطر دانه ها، شکل آنها ویسکوزینه سیا ل با چگونگی، Forchheimer افت انرژی ، سرعت جریا ن نموده اند. بطور کلی میتوا ن روابط فوق را در سه گروه : معادله دو جمله ا ی روی ارائه Wilkins طبقه بندی نمود. از این میا ن کار ( Linquist و شبیه سازی ( ۱۹۸۵ Wilkins ( فرمو ل پیشنهاد ی ( ۱۹۶۵متمرکز بود ه است ومحور این مقاله میباشد. این مقاله بر اساس ( i) و گرادیا ن آ ن ( Vu) رابطه ساده ا ی بین سرعت جریان تجربیات فراوانی که از طریق انجا م آزمایشات گوناگو ن روی محیطها ی متخلخل دانه درشت گرد گوشه و شکسته در را کامل نموده Wilkins آزمایشگا ه هیدرولیک مرکز تحقیقات حفاظت خا ک و آبخیزداری کشور صورت پذیرفته، کاراست، زیرا مهندس طرا ح با در دست داشتن مشخصات محیط یعنی قطر متوسط و انحراف معیار آن ، می تواند رابطه مناسب آنرا برا ی محاسبه سرعت بر حسب گرادیا ن و بالعکس را به راحتی بدست آورد. لازم به یادآوری است روابط بدست آمده ٠ قراردارند، برخوردارندکه بر حسب قطر متوسط و / از سطح معنی دار و روابط همبستگی بسیار خوبی که در حد صفر و ٩٩٣محدودهانحرا ف معیار تعریف شده اند.