سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد درودی – گروه فیزیک، دانشکده علوم ، دانشگاه زنجان
احسان احدی اخلاقی – گروه فیزیک، دانشکده علوم ، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله، از روش تحلیل طیفی برای تعیین نمایة ضریب شکست موجبرهای صفحه ای استفاده شده است . یک موجبر صفحه ای را می توان به تعدادی لایة فرضی همگن تقسیم کرد وضرایب عبور و بازتاب را برای کل موجبر با استفاده از روابط ضرایب عبور و بازتاب برای لایه های نازک شبیه سازی کرد . این روش را برای موجبرهای ساخته شده به روش تبادل یون به کار بردیم و با مقایسة طیف های اندازه گیری شده و شبیه سازی شده، نمایة آن ها را تعیین کردیم . برای برازش این دو طیف از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است . به علت این که در این روش هم طیف عبوری و هم طیف بازتابی بررسی می شود، این روش توانایی تعیین پاشندگی و همچنین تابع جذب موجبر را دارد