سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سلیم زاده – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
همایون استکانچی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در روشهای معمول تحلیل پی های واقع بر بستر ارتجاعی، عکس العمل خاک با استفاده از فنرهای الاستیک مدلسازی می شود. در این تحقیق روش استفاده از فنر معادل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مدلهایی از پی گسترده تحت بارگذاریهای مختلف با استفاده از روش فنر معادل تحلیل گردیده و نتایج این تحلیل بانتایج حاصل از تحلیل دقیق تر اجزاء محدود با مدلسازی خاک بستر بصورت نیم فضا مقایسه خواهد شد. نتایج حاصل نشان دهنه تفاوتهای قابل توجه در نتایج تحلیل برای پی های گسترده در بعضی از ترکیب های بارگذاری می باشد که با استفاده از مدل پیشنهادی (مدل SSV) این تفاوتها کاهش می یابند. برای تحلیل از نرم افزار SAP استفاده شده است.