سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
عیسی ارجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
آرش آذری – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
فخرالدین قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

جهت بررسی کارایی آبیاری قطره ای (تیپ) و سطحی بر روی عملکرد سیب زمینی، طراحی در قالب بلوکهای تصادفی در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی آب واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد. بافت خاک رسی سیلتی و آب آبیاری دارای شوری یک ds/m و سیب زمینی کشت شده رقم آگریا بود. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام گرفت. مقدار آب در چهار سطح به صورت آبیاری قطره ای (تیپ) با اعمال ۵۰% و ۷۵% و ۱۰۰% نیاز آبی گیاه و آبیاری جویچه ای با اعمال ۱۰۰% نیاز آبی گیاه محاسبه شد. نتایج بررسی ها نشانگر آن است که اثر میزان آب آبیاری بر عملکرد غده ها در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد و کمترین عملکرد حاصله مربوط به تیمار ۵۰ درصد به میزان ۱۹/۶۸ تن در هکتار و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار ۱۰۰ درصد به میزان ۳۴/۴۵۵ تن در هکتار بود.