سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کتایون انوری زاده نائینی – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی شیمی و فرایند ایران
تورج سرمستی – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی شیمی و فرایند ایران

چکیده:

کلیه روشهای ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورها متکـی بـه وجود اطلاعات در یک سطح مشخص بوده و از سـه مرحلـه اصلی تشکیل شده اند ، این مراحل بـه ترتیـب شـامل مرحلـه جمعآوری و تحلیل اطلاعات، مرحلـه بازرسـی هـا و مرحلـه انجام آزمایش های ارزیابی و تحلیل نتایج با توجه به ا طلاعات جمــع آوری شــده مــی باشــند . در یــک ارزیــابی جــامع ، ترانسفورماتورها از جنبه هـا ی مختلـف ( حرارتـی ، الکتریکـی، مکانیکی و ….) مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند . در این مقاله فن Ĥوری ارزیابی وضـعیت ترانسـفورماتورها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتـه و روشـهای اجـرا شــده توســط مراکــز تحقیقــاتی و شــرکت هــای معتبــر مشــاوره مهندسی معرفی گردیده است . سپس مشکلات موجود بـرای پیاده سازی هر مرحله در داخل کشور بررسی شده و در انتهـا با توجه به این مشکلات راهکارهای اجرائی در جهت کـاهش یا رفع آنها ارائه گردیده است .