سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کنگرانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان
ابوالفضل اسلامی – دانشیار وعضو هیأت علمی، دانشگاه گیلان
مهیار عربانی – دانشیار وعضو هیأت علمی، دانشگاه گیلان

چکیده:

محدودیت های موجود در انجام آزمون های آزمایشگاهی در مکانیک خاک و پیشرفت فناور ی ها، محققین ژئوتکنیک را بر آن داشت تا با توسعه آزمایش های درجا ،ضعف های تست های هایآزمایشگاهی را برطرف سازند . در میان آزمایش های درجای رایجCPTuبه دلیل ارائه پروفیل پیوسته وتهیه رکوردهای متنوع از خاک و نیز بهینه بودن ، انجام آن از نظر اقتصادی ، به عنوان متداول ترین و عمومی ترین آزمایش درجای ژئوتکنیکی مطرح می باشد.این آزمایش اطلاعاتی مانند مقاومت نوک مخروطqc اصطکاک جداری ،fs ، و نیز فشار آ ب حفره ای ، u را فراهم می آورد. از سوی دیگر روانگرایی که به عنوان یکی از معضلات جدی ژئوتکنیکی همواره خسارات فراوانی رادر هنگام وقوع زلزله ها به همراه داشته ،جهت بررسی رفتار وچگونگی مقابله مورد توجه جدی مهندسین ژئوتکنیک بوده است. روشهای متعددی برای ارزیابی روانگرایی بر مبنای نتایج آزمایشات درجا ارائه گردیده است . در این تحقیق روشتحلیلی ، و مبتنی بر دیاگرام های طبقه بندی حاصل از داده هایCPTu با بررسی متدهای متنوع ارائه شده توسطمحققین مختلف مثل ( ۱۹۸۶) Seed، Andrus( و) ۲۰۰۴ Robertson –Wride(1997,1998)، Suzuki(1997) مورد ارزیابی قرار گرفته است.سایت که طی زلزله های مختلف دچار روانگرایی شده بودند و همچنین آزمایش، CPTu 16در آنها انجام گرفته بود جهت ارزیابی روشهای یاد شده به کار گرفته شد. تحلیل های صورت گرفته نشان داد که تمامی متدهای نامبرده از همگرایی خوبی در ارزیابی روانگرایی برخوردار می باشند. همچنین با وارد کردن داده های روانگرا شده بر روی دیاگرام های طبقه بندی خاک، ناحیه مستعد روانگرایی بر روی این دیاگرام ها مشخص گردید