سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه ساعتی چوبر – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
مصطفی ضیائی حاجی پیرلو – دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران
امین ولی پوربارنجی – دانشگاه آزاداسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران
مهدی پروینی چنزق – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

چکیده:
توسعه چشم گیر اینترنت به عنوان ضرورتی اساسی در سبک زندگی امروزی، باعث ایجاد تحول در رویکردهای پیشین تبلیغاتی شده و شرکت ها و سازمان های تجاری، تمایلی بسیار شدید به آنچه که امروزه تبلیغات اینترنتی نامیده می شود، پیدا کرده اند، لذا، بودجه های کلانی در اختیار بازاریابان از طریق تبلیغات اینترنتی و آنلاین گذاشته می شود؛ تحقیق حاضر، برای بررسی این رویکرد نوین از لحاظ چگونگی ایجاد مزیت اقتصادی در برخی از شرکت های تجاری پیشگام که از این گونه تبلیغات برای جلب مشتری انجام شده است. برای انجام این کار، به بررسی وجود تفاوت در اثربخشی دو روش بسیار رایج تبلیغات اینترنتی، یعنی تبلیغات بنری و تبلیغات بالاپر پرداخته شده است. لذا، پرسشنامه هایی در میان نمونه آماری که شامل ۲۱۰ نفر از مشتریان این شرکت های منتخب که از طریق آنلاین در بازه زمانی مشخصی از طریق اینترنت اقدام به خرید کرده بودند، از طریق ایمیل یا به صورت حضوری توزیع گردید؛ نحوه نمونه گیری، غیر تصادفی و به صورت در دسترس بوده است که شامل مشتریان دارای مشخصات تماس در ماه های فروردین تا خرداد سال ۱۳۹۳ بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، در قالب پرسش نامه تحقیق، حاوی ۱۴ گویه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. نتایج، تفاوت معنی داری را مابین اثربخشی تبلیغات آنلاین از طریق بنری و بالاپر را نشان داده است؛ همچنین، به نظر می رسد تبلیغات آنلاین از نوع بنری، مابین افراد پاسخ دهنده مقبول تر و اثربخش تر بوده است.