سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مهدی عباسی – عضو هیئت علمی
محمود شریعتی – استادیار دانشگاه شاهرود
علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در مقاله حاضر با جایگذاری خواص کششی و انرژی ضربه در فرمول های مرتبط با چقرمگی شکست ، برای فولاد های D6A و D6AV مقادیر Kic و نیز حداقل ضخامت لازم بای حصول حالت کرنش صفحه ای خالص و نیز تاثیر ضخامت بر روی رفتار Kc پیش بینی شده است و نتایج با مقادیر تجربی حاصل از آزمایش چقرمگی شکست نمونه های Ct مطابق استاندارد ASTM E399 مقایسه گردید. نتایج بررسی ها تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی با محدوده استحکام تسلیم ۱۴۲۰-۱۷۸۰MPa نشان داد که برای پیش بینی چقرمگی شکست فرمول هان-روز نفیلد از دقت بیشتری نسبت به فرمول رولف-بارسوم برخوردار است و جهت تصحیح نتایج فرمول رولف-بارسوم کاهش ضریب مربوطه پیشنهاد میشود. همچنین پیش بینی ضخامت ۷/۵ میلیمتر با چقرمگی شکست کرنش صفحه ای خالص ۸۰MPa/m و ضخامت ۰/۳۲ میلیمتر با چقرمگی شکست تنش صفحه ای خالص ۱۵۸MPa/m و پیش بینی تاثیر ضخامت بر روی رفتار Kc فولاد D6A با استحکام تسلیم ۱۴۲۰MPa تطابق قابل قبولی را با نتایج تجربی آزمایش استاندارد ASTM E399 نشان دادند.