سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رزم آرا ذاکری فر – شرکت برق منطقه ای مازندران
سیدمحمد علیان امیری – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

صاحبان صنایع معمولاً نسبت به جایگ زین کردن موتورهای معمولی موجود با نوع پربازده آن ، بدون دلیل وتوجیـه فنـی و اقتصادی، تمایلی نشان نمی دهند . بـرای ارائـه دلیـل ومـدرک قانع کننده، ممیزی انرژی موتورها در محـل کارخانـه بهتـرین راهکار محسوب می شود . البته روش های دقیقی برای تعیین رانــدمان موتورهــای الکتریکــی در آزمایشــگاهها بــر اســاس استانداردهای موجود وجـود دارد لـیکن اسـتانداردهای ارائـه شده نمی توان ند برای ارزیابی راندمان موتور در شرایط کـاری مورد اسـتفاده قـرار گیر نـ د چراکـه موتورهـای الکتریکـی درصنعت تحت شرایط مختلفی نسبت به شرایط نامی نظیـر کـم باری، دماهای متفا وت، نوسانات ولتاژ منبع تغذیـه ، نامتعـادلی ولتاژ و هارمونیک ها و …. کار می کنند . تعیین رانـدمان واقعـی موتـور ، ابـزار خـوبی بـرای توجیـه
استفاده از یک موتور پر بازده بجای موتور معمولی است . البته نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که بـرای ممیـزی انرژی یک موت ور نیازی به تعیین بسـیار دقیـق رانـدمان وبـار کاری آن نیست بلکه باید روشهای استفاده شـده بـه گونـه ای باشد که بتوان مقادیر فـوق را بـا خطـای نسـبتاً کـم محاسـبه وبراساس آن تصمیم گیری لازم را اتخاذ نمود . در این م قاله، سعی شده است تا چندین روش برای ممیزی انرژی موتور در صنایع را معرفی نموده وتا حـد امکـان مزایـا ومعایب هر روش تشریح گردیده تـا بتـوان بـا آگـاهی کامـل نسبت به استفاده از هر یک از آنها اقدام گردد .