سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حلالی پور –
مسعود رحیمی –
پیمان عباسی –
سیامک طاووسی اصل –

چکیده:

آنالیز خاک مناطق نفتی و گازی پس از خاتمه کار دکل ها ی حفاری غلظت های بالاتر ازاستاندارد(خطرناک) از آلاینده ها خصوصاً جیوه و آرسنیک را نشان می دهد. با توجه به بالا بودن سطح آب های ز یر زم ینی و امکان آلودگ ی آن ها توسط ا ین خاک، جداساز ی ا ین آلاینده ها و پیشگیری از آلوده شدن خاک الزام ی م ی باشد . به هم ین دل یل در این مطالعه بسیاری از روش های موجود در جداساز ی آرسن یک، جیوه و جداساز ی همزمان این دو آلاینده، از آب های حاصل از حوزه ها ی نفت ی ای ران مورد تحل ی ل قرار گرفته است . جداساز ی توسط کربن اکتیو و جداسازهای ارزان قیمت بازبینی شده وچگونگی جداساز ی در حضور ناخ الصی ها مورد بحث قرار گرفته است . یک جدول راهنما، به منظور انتخاب بهترین روش جداسازی بر مبنای توان جذب کننده های متنوع و هزینه های مرتبط تهیه شده است. در نهایت مطابق با سود ندی اقتصادی ، در دسترس بودن، شرایط اقل یمی منطقه، سادگی انجام عملی ات و درصد جداسازی مورد نیاز بهترین روش برگزیده می شود.