سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود ثقفی نیا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … – مرکز تحقیقات تروما – انجمن حمایت از مصدو
ناهید نفیسی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … – مرکز تحقیقات تروما – انجمن حمایت از مصدو
علی شمی نورائی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … – مرکز تحقیقات تروما – انجمن حمایت از مصدو

چکیده:

مقدمه از زمان های قدیم جهت کنترل خونریزی خ صوصاً در اندام ها استفاده از تورنیکه مرسوم بوده است اما بـه دلیـل عـوارض شدید آن هم اکنون منسوخ شده است و روش های جایگزین استفاده می شود . در این مطالعه بر آن شـدیم کـه بعـد از آمـوزش امدادگران و بهورزان روستایی و توصیه به عدم استفاده از تورنیکه و بکارگیری روش های جایگزین درصد شیوع اسـتفاده از ایـن روش را در زمان استرس و بحران بررسی نماییم . مواد و روش ها در مطالعه ای مداخله ای تعداد ۷۶ نفر از مجموع ۴۸۳۴ نفر که تحت آموزش های عمومی حمایت پایـه از مـصدوم BTLS قـرار
گرفتند، انتخاب شده و به عنوان امدادگر بعد از آموزش ATLS کی ف احیاء دریافت نمودند، در طول دورة آمـوزش هـای لازم در خصوص روش های جایگزین داده شد . در مجموع این گروه موفق به امدادرسانی به ۳۶۶ مجروح شدند . اطلاعـات بدسـت آمـده براساس پرسشنامه های تکمیل شده در محل حادثه و اورژانس مهران و بیمارستان امام خمینی ایـلام بـه نـرم افـز ار SPSS داده
شد . نتایج علی رغم توصیه به عدم استفاده از تورنیکه، یافته ها نشان می دهند، %۲۹/۲ افرادی که دارای فرم محـل حادثـه هـستند، یعنـی ۱۰۷ نفر قبل از رسیدن به مرکز درمانی تورنیکه داشته اند، %۷۰/۸ یعنی ۲۵۹ نفر بدون تورنیکه بودنـد، %۷۷/۶ دارای تورنیکـه پارچه ای و %۵/۶ از بند به عنوان تورنیکه استفاده کردند و برای %۴/۷ از طناب و %۱۲ از سایر وسایل جهـت کنتـرل خـونریزی استفاده شده بود . نتیجه گیری توصیه های اکید آموزش دهندگان و پزشکان در خصوص عدم استفاده از تورنیکه با هر وسیله در دسترس وکنترل خـونریزی بـا روش های کمپرس ش ریان در نقاط فشاری، قرار دادن اندام بالاتر از سطح قلب و پـر کـردن داخـل زخـم بـا گـاز و بـستن آن و پانسمان فشاری کل اندام با استفاده از بانداژ از انگشتان تا کشاله ران یا زیر بغل در این مطالعه نشان داد که در شرایط استرس یک سوم امدادگران اقدام به استفاده از تورنیکه می نمایند که لازم است خطرات استفاده از تورنیکه خصوصاً اینکه برخلاف تصور تورنیکه سبب توقف خونریزی شریان های عمقی نمی شود و حتی به دلیل تجمع خون در زیر تورنیکه سبب افزایش خـون تیـره در زیر زخم می شود و تورنیکه سبب افزایش مرگ اندام می گردد را گوشزد نمود . تا استفاده از این وسیله راحت و در دسترس خودداری نمایند خصوصاً اینکه بیشتر از ۲ سـاعت سـبب نکـروز و آسـیب دائمـی اندام می شود .