سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نورا… کثیری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دکتری مهندسی ش
پروین جویبان پور – دانشجوی کارشناس

چکیده:

از فرضیات ساده شونده موثر برای شبیه سازی برجهای تقط یر، در نظر گرفتن برج با سینی هـای ایـده آل اسـت و مهمتـرین پارامتر برای طراحی و آنالیز ان واع برجهای سینی دار، رانـدمان میباشـد . دقـت شـبیه سـازی بـرج هـای تقطیـر بسـتگی بـه چگونگی محاسبه و استفاده از راندمان در حل معادلات شـبیه سازی دارد . روشهای معمول برای محاسبه راندما ن کلی سـینی ها از دقت کمی برخوردار هستند، اما؛ در صـورت اسـتفاده از راندمان هر جزء در هر نقطه از سینی، یا به بیان دیگر؛ راندمان نقطه ای، علاوه بـر افـزایش دقـت شـبیه سـازی ؛ در مصـرف انرژی هم صرفه جویی می شود . در این مقاله روشهای مختلف چگونگی محاسبه راندمان نقطه ای مورد بررسی قرار خواهـد گرفت .