سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید رحیم زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار گروه سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی
مسعود ورشوساز – استادیار گروه فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعت
یاسر مقصودی مهرانی – کارشناس ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طبقه بندی تصاویر پر طیفی یکی از مهم ترین و پر کاربردترین روش های استخراج اطلاعات در تصاویر ماهواره ای است. استخراج ویژگی یکی از مهم ترین روش های کاهش تعداد باندها در تصاویرت ماهواره ای پر طیفی بهمنظور انجام یک طبقه بندی مناسب است. درتصاویر ماهواره ای پر طیفی، به علت وجود تعداد زیادی باند و همچنین محدود بودن نمونه های آموزشیریال طبقه بندی این تصاویر با مشکل مواجهخواهد شد. این مشکل به علت پدیده Hughes اتفاق می افتد. روش های مختلف استخراج ویژگی با در نظر گرفتن تعداد ابعاد بهینه برای طبقه بندی تصاویر پر طیفی، مشکل به وجود آمده به علت پدیده Hughes را حل می نماید. در این مقاله به بررسی روش هایاستخراج ویژگی درتصاویر ماهواره ای پر طیفی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش NWFEمناسب ترین روش برای استخراج ویژگی در تصاویر ماهواره ای پر طیفی می باشد.