سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش حیدری ارجلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استادگروه مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه فرازمند – دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعه هیدرولیک مجاری روباز با بستر صلب، ضریب زبری را یک عدد ثابت می توان تلقی کرد و پس ازتعیین آن، یکی از فرمول های مقاومت جریان را مستقیما برای محاسبه سرعت، شیب و عمق بکار برد. ولی در هیدرولیک رودخانه ها، بستر متحرکبوده و مقاومت در مقابل جریان یا ضریب زبری متغیر است. دراین حالت نمی توان یک فرمول مقاومت جریان را به طور مستقیم و بدون آگاهی از نحوه تغییر ضریب مقاومت در شرایط مختلف جریا ن و رسوب بکار برد.
در این تحقیق رودخانهشاوور به عنوان مطالعه انتخاب شده است و روابط تجربی محققین مختلف برای تخمینمقدار ضریب زبری مانینگ در مورد ان آزمایش می شود. فرم بستر رودخانه را پیش بینی کرده و با توجه به نوع فرم بستر می توان گفت که ایا فرم بستر در میزان ضریب زبریموثر است یا خیر. نتایج بدست امده از فرمول ها با مقدار ضریب زبری که از طریق مدل ریاضی Hec-Ras حاصل می شود. مقایسه می گردد و در نهایت در خصوص دقت هر یک از معادلات با توجه به رژیم حاکم بر جریان بحث و نتیجه گیری صورت میگیرد.