سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه سیمیاری – کارشناس ارشد شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پژوهشکده محیط زیست
مختار آرامی – دانشیار دانشکده نساجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز مهرمظاهری – استاد دانشکده نساجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پساب حاصله از فرایندهای نساجی از نظر حجم تولید، بار آلودگی های محیط زیستی و در نهایت هزینه تصفیه و دفع اهمیت زیادی دارد. این پساب حامل مقادیر زیادی مواد شیمیایی است که بسیتری از انها توسط نکنیک های کم و بیش پیچیده ای قابل بازیابی هستند. بازیابی این پساب، علاوه بر مزایای اقتصاد ی موجب کاهش بار آلاینده های محیط زیست می شود. این موارد لزوم بررسی روش های مختلف برای کاهش میزان آب مصرفی و پساب خروجی را نشان می دهد.
در این تحقیق پس از معرفی تعدادی از مهمترین آلاینده های صنعت نساجی و منابع تولید انها، روش های کاهمش میزان آلودگی از طریق کاهش مصرف اب و مواد شیمیایی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین گام برای کاهش پساب تولیدی ، بررسی روش های ممکن برای کاهش مصرف اب مورد نیاز برای پروسه های تر می باشد.
یعنی نیاز به مدیریت مصرف اب پیش می آید، که اهداف اصلی آن: کاهش مصرف اب، استفاده مجدد از آب، برگردان آب، کاهش پسماند از هر نوع ، بازیابی مواد اولیه ، بازیابی انرژی می باشد.