سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
راضیه عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
بیتا آیتی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و ضرورت تامین آب بهداشتی مورد نیاز و نیز بدلیل وجود طیف وسیع آلودگی ها در منابع آب، دیگر روش های سنتی گندزدایی پاسخگوی تمام نیازهای رفع آلودگی نبوده و استفاده از روش های جدید اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با بررسی آلودگی های میکروبی آب و مخاطرات ناشی از آنها، به مطالعه انواع پاتوژن ها، مشکلات ناشی از آنها، میکروارگانیسم های شاخص، روش های ساده متداول و در حال توسعه و ترکیبی گندزدایی پرداخته می شود. طبق بررسی به عمل آمده، روش های ساده گندزدایی بر مبنای نوع عملکرد گندزدای مورد استفاده به صورت فیزیکی، فیزیکی- شیمیایی و شیمیایی تقسیم می شوند. در روش های ترکیبی از دو یا چند عامل اکسیدکننده استفاده می شود. طبق نتایج حاصل با مقایسه گزینه های مختلف برای انجام گندزدایی از نظر راندمان انهدام باکتری ها و ویروس ها، در دسترس بودن در کشورهای در حال توسعه، ایمنی کار و از نقطه نظر اقتصادی، استفاده از کلر و نیز کلر و پرتو فرابنفش به صورت ترکیبی با وجود تولید محصولات جانبی، در کشورهای در حال توسعه توصیه می شود.