سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا شهریور – کارشناس ارشد خوردگی، واحد پژوهش خوردگی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI روشی منطقی و مستدل، جهت بازرسی تجهیزات تحت فشار است که رفته رفته جایگاه واقعی خود را در کشور می یابد . سؤالی که بسیار مطرح می شود این است که از میان واحدهای متنوع با فرایندها، مواد، دماها و فشارهای متفاوت کدامیک پرخطرتر بوده و در نتیجه کدامیک را باید ابتدا جهت اجرای RBI انتخاب کرد؟ انجمن نفت آمریکا ) ) API به عنوان معتبرترین مرجع در زمینه ارائه برنامه بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) ، در سند API 581 سه روش را برای RBI ارائه داده است : روش کیفی، روش کمی و روش نیمه کمی، روش کیفی، ساده ترین و سریعترین روش می باشد که می تواند جهت تعیین ریسک واحدها و اولویت بندی آنها جهت اجرای دو روش دیگر بکار گرفته شود . در این مقاله روش کیفی RBI تشریح شده است . بدین منظور چگونگی محاسبه ریسک سیستم و فاکتورهای مؤثر بر آن که عبارتند از احتمال از کارافتادگی و نتیجه از کارافتادگی تبیین و چگونگی ترسیم ماتریس ریسک تشریح شده است . پس از ترسیم ماتریس ریسک و اولویت بندی واحدها بر اساس ریسک است که می توان پرخطرترین واحدها را مشخص کرده و روشهای کاهش ریسک و از جمله روش های کمی یا نیمه کمیRBIرا به کار گرفت