تعریف دقیق مسأله : در این مرحله شخص با بررسی اطلاعات جمع آوری شده به ریشه و ماهیت مشکل خود پی میبرد .

ساختن فرضیه: فرضیه، حدسی است که براساس اطلاعات پیشین و شواهد موجود، در برخورد با دنیای خارج، در ذهن شاگرد شکل میگیرد لذا منظور از فرضیه سازی، پیش بینی راه حلهای احتمالی و حدسی برای حل مسأله است. شاگرد برای ساختن فرضیه ناگزیر است به تفکر بپردازد و برای حل مسأله چندین راه را برمیگزیند و به تولید و خلق راه حلهای مختلف میپردازد و سعی میکند راه حل های مختلف را از طریق بارش فکری، تعامل و هم اندیشی با دیگران به دست آورد. همه راه حلهای مختلفی که به ذهنش خطور میکند را بنویسید . هدف در این مرحله، فقط پیدا کردن راه حلهای گوناگون است ، نه این که کدامیک از راههایی انتخاب شده بهتر و قابل قبول تر است. .

آزمایش فرضیه: بررسی راه حلهای گوناگون و انتخاب بهترین راه حل : در این مرحله فرد هر یک از راه حل هایی که در مرحله قبل یادداشت شده بود را با نمره ارزش گذاری میکند تا دریابد، کدامیک از راه حلها کارایی بهتر و قابلیت اجرایی بیشتری دارد و به نوعی زودتر و بهتر میتواند مشکل یا مسأله را حل نماید. هدف در این مرحله بر خلاف مرحله قبل، قضاوت و داوری است و به بررسی کیفیت و محتوای راه حل ارائه شده را انتخاب کرده و به مرحله اجرا میگذارد . .

اجرا و ارزیابی: پس از انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن، ارزیابی از مشکل یا مسأله، آغاز میشود. اگر راه حل انتخاب شده موفقیت آمیز باشد ، مشکل خاتمه پیدا میکند .اگر موفقیت آمیزنبود، اولویت بعدی را به مرحله اجرا میگذارد. در صورتی که فرد نتواند با پیاده کردن راه حلهای ارائه شده به حل مسأله برسد، امکان دارد تعریف درست و دقیقی از مشکل نداشته است، پس توصیه می شود مجدداً مراحل را از تعریف دقیق مسأله شروع و ادامه دهد. [۱۶]

به عنوان نمونه برای تدریس موضوع تناسب و تسهیم به نسبت با این روش ،ابتدا مسئله»یک نقاش برای تهیه یک نوع رنگ جهت نقاشی ساختمانی،باید به ازای ۲ لیتر رنگ سبز ۳ لیتر رنگ آبی مخلوط کند.اگر این نقاش به ۷۰ لیتر رنگ مورد نظر نیاز داشته باشد،به چند لیتر رنگ سبز و چند لیتر رنگ آبی نیاز دارد؟« را طرح می کنیم.بعد از دانش آموزان می خواهیم درباره مسئله خوب فکر کرده و اطلاعات خود را درباره ی آن بیان کنند.در ادامه دانش آموزان باید با توجه به اطلاعات بدست آمده حدس بزنند از هر نوع رنگ چند لیتر نیاز هست و روش های حل مسئله را بیان کنند.در مرحله بعدی دانش آموزان باید میزان های گفته شده را از طریق جمع و تفریق های ساده ارزیابی کنند و درباره درستی یا نادرستی آنها اظهارنظر کنند.و در مرحله آخر با کمک معلم روش های مورد نظر حل مسئله را شناسایی کرده و به صورت یک دستورالعمل کلی بیان می کنند.