سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرخ حسینی هاشمی – استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه
علی کیاکجوری – کارشناس ارشد مهندسی سازه

چکیده:

در این تحقیق یک روند (MAP) Mode-Adaptive Pushover با استفاده از توزیع نیروی جانبی وابسته بهسختی در هر گام بارگذاری بدون آنالیز مقادیر ویژه، برای مد اول مورد بررسی قرار گرفته است. دو آنالیز Pushover دیگر برای بارگذاری های ثابت براساس شکل مد دوم و سوم انجام شده است تا به نحوی اثر مدهای بالاتر اعمال شود. ۱۵ و ۲۰ طبقه انجام شده است و نتایج با آنالیز تاریخچه ،۱۰ ، این روش ها برای قاب های خمشی فولادی معمولی ۵ زمانی غیرخطی تحت اثر چندین شتابنگاشت حرکت زمین مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین به ازای هر روش با
بارگذاری متغییر یک روش با بارگذاری ثابت انجام شده است تا مشخص شود که آیا روش بارگذاری متغیر بهبودی نسبت به بارگذاری ثابت نشان می دهد یا نه؟ این تحقیق نشان می دهد که روش های مبتنی بر بارگذاری متغیر مورد بررسی بهبود عمده ای را نسبت به روش های بارگذاری ثابت نظیرشان نشان نمی دهند.