سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی جبارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
فیروز بختیاری نژاد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای متداول برای بررسی نحوه انتشار امواج آکوستیکی در محیطهای با هندسه پیچیده و بزرگ روشTracing Rayمیباشد . در این روش بجای حل رابطه دیفرانسیلی هلمهولتز در محیط های بزرگ و سرعت صوت متغ ی ر،امواج آکوستیکی بصورت پرتوها ی صوت ی فرض شده و نحوه انتشار و تداخل ا ین امواج با همد یگر، و با شرا یط مرز ی مختلف مورد بررس ی قرار م ی گیرد، که با این فرض سرعت حل و حجم محاسبات کاهش م ی یابد . در این مقاله ابتدا روابط حاکم بر این روش استخراج شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت . سپس بطور خلاصه به نحوه حل معادلات در این روش اشاره می شود . در انتها به چگونگی اعمال شرایط مرزی و انواع آنها در مح یطهای همگن پرداخته خواهد شد . با در نظرگیری شرا یط مرز ی و پروف یل های سرعت مختلف ، با است فاده از کد ته یه شده بر اساس روا ب ط حاصله ، مشاهده می گردد که تاثیر سرعت صو ت بر انتشار امواج بس یار محسوس بوده و در شرایط آب و هوایی و پروفیل های مختلف دمایی در طول شبانه روز، انتشار امواج آکوستیکی بشدت تغییر می کند که در کاربردهای عملی باید در نظر گرفته شود .