سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید صادقی – مازندران، بهشهر، دانشگاه علم و صنعت(واحد بهشهر)
محمد جواد کتابداری – استادیاردانشکده کشتی سازی و صنایع دریائی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از نقطه نظر مهندسین سواحل و بنادر ،ارتفاع و پریود موج مشخصه بخصوص ارتفاع موج شاخص یکی از مهمترین واصلی ترین عوامل در طراحی سازه های دریایی به حساب می آید. لذا برآورد بالایی از این ارتفاع ، باعث افزایش تصاعدی در هزینه سازه می گردد. همچنین طراحی سازه برای ارتفاعات پائین تر از ارتفاع موج طرح، احتمال خسارت جانی و مالی را به همراه دارد . لذا دستیابی به ارتفاع موج ازضروریات هر پروژه دریایی به حساب می آید.یکی از روشهای پیش بینی امواج ناشی از باد ، روش تجربی ارائه شده در کتا ب راهنمای حفاظت ساحل ارتش آمریکا (روش SPM) می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی حاصل از بویه موج نگار ، براساس روش SPM مشخصات امواج ناشی از با د (ارتفاع و پریود موج ) در منطقه بوشهر پیش بینی شده است و با مقاد یر اندازه گیری شده به وسیله بویه در شرا یط آب عمیق مقا یسه شده اند . درمطالعه حاضر، در تعیین مشخصات امواج زمانهای تداوم متفاوتی برای باد فرض شده است . سپس مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر پیش بینی شده مقایسه شده اند و خطای نسبی به ازای زمان تداومهای مختلف در نظر گرفته شده، تعیین شده است. و در نهایت مناسبترین زمان تداوم برای منطقه مورد نظر تخمین زده شده است.