سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منا پورعیسی – کارشناس ارشد زراعت
مجید نبی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز،
رضا مامقانی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی روند های رشد و شاخص ها ی رشد ارقام کلز ا، طرحی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی شماره ١ گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ اجرا گردید . فاکتور اصلی ، تاریخ کاشت در چهار سطح ( ٢٥ آبان ، ١٥ آذر، ٥ دی، ٢٥ دی) و فاکتور فرعی، رقم شامل (هیبرید Hyola401و ۰۰۳RGS و Pf704 ) بود. روند تغییرات شاخص سطح برگ نشان میدهد که در تمام تاریخ های کاشت شاخص سطح برگ با شروع رشد ، شروع به افزایش می کند و پس از رسیدن به میزان ما کزیمم خود ، در آغاز دوره گلدهی و شروع تشکیل غلاف ها سیر نزولی در پیش می گیرد تا به میزان تقریبا صفر می رسد. در تمام تاریخ های کاشت منحنی مربوط به رقم Pf در فاصله بین نقطه اوج و انتهای منحنی ، بالاتر از دو رقم دیگر قرار دارد و شیب نزولی منحنی نیز کمتر است که این مسئله نشان می دهد که سطح برگ در طول دوره گلدهی و غلاف دهی و پر شدن دانه دوام بیشتری داشته است . وزن خشک کل در تاریخ های مختلف کاشت از صفر شروع شده و به تدریج افزایش می یابد و پس از رسیدن به نقطه اوج منحنی به علت از بین رفتن برگ ها اندکی کاهش می یابد. ماکزیمم وزن خشک کل در تاریخ کاشت اول بیش ازسایر تاریخ های کاشت است . بیشترین شیب افزایش تجمع ماده خشک در رقم هایولا دیده می شود.همه ارقام در نمونه گیری اول ماده خش ک یکسانی دارند ولی با گذشت زمان از اولین نمونه گیری اختلاف ژنوتیپ ها ظاهر می شود. با تأخیر در کاشت نقطه اوج منحنی وزن خش ک برگ کاهش می یابد . همچنین ترمال تایم مورد نیاز برای رسیدن به این میزان نیز در تاریخ کاشت اول بیش از سایر تاریخ های کاشت است . اوج منحنی وزن خشک برگ در رقم RGS نسبت به سایر ارقام بیشتر می باشد اما شیب نزولی منحنی هم ، پس از رسیدن به نقطه اوج بیشتر از سایر ارقام است. منحنی های مربوط به و زن خش ک ساقه نشان می دهد که وزن خشک ساقه در تاریخ کاشت اول بالاتر از سایر تاریخ های کاشت قرار می گیرد. همچنین ترمال تایم دریافتی برای رسیدن به اوج منحنی در تاریخ کاشت اول و دوم بیشتر از تاریخ کاشت سوم و چهارم است . در بین ارقام مورد بررسی رقم هایولا بیشترین ماده خشک را در ساقه خود ذخیره می کند. از اولین نمونه گیری به بعد در تمام تاریخ های کاشت سرعت رشد گیاه زراعی یک روند افزایشی داشته و پس از رسیدن به حداکثر، کاهش می یابد و حتی ممکن است منفی شود . ماکزیمم سرعت رشد در تاریخ کاشت اول بیش از سایر تاریخ های کاشت است. بیشترین میزان سرعت رشد محصول در سه رقم مربوط به رقم RGS می باشد.در تمام ارقام منحنی سرعت رشد پس از رسیدن به حد اکثرخود شروع به کاهش می کند. درتمام تاریخ های کاشت سرعت جذب خالص از یک میزان ماکزیمم در نمونه گیریهای اولیه شروع می شود و با گذشت زمان کاهش می یابد. اختلاف سرعت جذب ما کزیمم در تاریخکاشت اول با سایر تاریخ های کاشت بسیار زیاد است و همچنین با دریافت ترمال تایم بیشتری صفر می شود . سرعت جذب خالص ماکزیمم در در رقم Hyola بیش از سایر ارقام می باشد. در تمام ارقام منحنی روند تغییرات سرعت جذب خالص از یک میزان ما کزیمم در ابتدای رشد شروع به کاهش کرده که البته شیب نزولی منحنی در ارقام مختلف متفاوت است.