سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل فیله کش – کارشناس ارشد پژوهشی و رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
علی گزانچیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سبزوار
عباس علی آبادی – کارشناس پژوهشی ایستگاه تحقیقات سبزوار

چکیده:

گیاه Eurotia ceratoides به علت داشتن فرم بوته ای، مقاومت در برابر خشکی، درصد پروتئین مناسب، تکثیر آسان و … یکی از گیاهان بومی مراتع بیابانی است که اهمیت ویژه ای در مراتع ویژه ای در مراتع خشک و نیمه خشک دارد. این خصوصیات سبب گردیده تا در طرح های احیاء و اصلاح مراتع مورد استفاده قرار گیرد. قومه نامیه و درصد جوانه زنی معمولاً یکی از پارامترهای مهم در میزان انتخاب بذر برای کاشت است. در گیاهان مرتعی و عرصه های طبیعی میزان سبز شدن لویه چندان حائز اهمیت نیست، بلکه میزان استقرار تعداد بوته اهمیت دارد. در یک بررسی که برای مشخص کردن بهترین زمان و روش کاشت گیاه Eurotia انجام گرفته، میزان سبز شدن و استقرار تعداد بوته در فصول مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. این طرح در قالب آماری اسپیلت پلات (بلوک کامل تصادفی) انجام گرفته که در آن فاکتور اصلی تاریخ کاشت در ۴ تیمار (۱۵ آذر، ۱۵ دی، ۱۵ بهمن و ۱۵ اسفند) و تیمار فرعی روش کاشت نیز با ۴ تیمار (کشت کپه ای، کشت چاله ای، کشت با دیسک، کشت با شخم) در ۴ تکرار طی ۲ سال متوالی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶، در کرت های به ابعاد ۶×۴ متر انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که: میزان سبز شدن در روش های مختلف با همدیگر متفاوت و در ابتدای فصل میزان جوانه زنی بذر در کرت زیاد است، اما میزان استقرار گیاه در روش های مختلف بذرکاری و نیز زمانهای مختلف نیز با یکدیگر فرق می کناد. این تفاوت به پراکنش بارندگی، روش کاشت و نیز زمان کاشت بستگی دارد. بیشترین میزان استقرار در روش کاشت در نیمه آذرماه بوده است.