سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

لادن نوروزی – کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
زهرا علمی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

درسالهای اخیر تحولاتی در ساختار اقتصادی – اجتماعی خانوار ایرانی به وقوع پیوسته است که برآیند اثر آن، رویکرد به سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه انسانی فرزندان توسط والدین بوده است. البته رویکرد مهم دیگری که در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و به دلیل اختلالات موجود در بازار کار ایران وبیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به وقوع پیوسته است. توجه والدین شهری بهسرمایه گذاری در آموزش دختران بیش از پسران بوده است که حاصل آن ، قبولی حدود ۶۰ درصد برای دختران در مقاطع عالی در سال ۱۳۷۸ بوده است. اگر این تغییر در ترکیب جنسی جمعیت دانشگاهی را به عنوان شاخصی برای توسعه در نظر بگیریم به بیراهه رفته ایم زیرا واکنش صحیح تصمیم گیران فردی به وضعیت نابسامان بازار کار دانش اموختگان دانشگاهی است که هزینه فرصت ورود پسران به دانشگاه را افزایش داده و از این رو عرصه تحصیلات، به دختران واگذار گردید. با وجود این تغییر در ترکیب جنسی دانشگاه ها در صورتی که بسترهای فکری و اجتماعی لازم برای حضور همه جانبه زنان در حیطه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و در تمامی مناصب شغلی فراهم نشود در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش هرچه بیشتر عدم استفاده بهینه از سرمایه انسانی به عنوان یکی از منابع تولید خواهیم بود.
ذهنیت های فرهنگی موجود طرز تلقی زن از خود وجامعه از زن، اغلب مانع ورود زنان درکلیه فعالیت ها اقتصادی و تصمیم گیری شده است و اقتصاد کشور با ساختار فعلی قادربه ایجاد فرصت های شعلی جدید برای زنان در همه عرصه های فعالیت نیست.محدودیت تنوع شغلی در میانز نان دارای آموش عالی سبب گردیده که تراکم حضور زنان تحصیل کرده در جامعه در زمینه فعالیتهای اموزشی و بهداشتی باشد.
و اما، با توجه به تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سالهای اخیر و همچنین تغییر در ترکیب جنسی جمعیت دانشگاهی انتظار می رود که ورود هرچه بیشتر زمان به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت انان را نظاره گر باشیم . از طرف دیگر، با توجه به سیاستهای برنامهسوم و چهارم توسعه در جهت کاهش تصدی گری دولت و گسترش بخش خصوصی، همچنین بهبود قابل توجه شاخص های بهداشتی و آموزشی درجامعه، همراه با کاهش رشد جمعیت، نیاز به گسترش بخش های جادب زنان تحصیل کرده کاهش می یابد. از این رو، امروز باید در جهت رفع موانع و محدویت فرهنگی – اجتماعی و عرفی و ایجاد بسترهای لازم برای حضور همه جانبه زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی اقدام نماییم.