سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آرزو صیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
احمد گلچین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان

چکیده:

کمی نزولات آسم انی و وجود مواد مادر ی آهک ی سبب پیدایش و تحول خاکها ی آهک ی در پهنه وسیعی از کشور گردیده است . درخاکهای مذکور به علت وجودpH بالا و غلظت ز یاد یون کلس یم، برخی از عناصر غذ ایی( فسفر ، آهن ، روی و….) تثبی ت شده و از دست رسگیاهان خارج می شوند . فسفر که از عناصر پر مصرف گیاه محسوب می شود ، تحرک چندانی در خاک ندارد و روش رایج تامین آن برای گیاهان استفاده از کودها ی شیمیای ی است. گرانی کودها ی فسفاتی، بازده کم وخطر آلودگی ها ی زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، توجه به راهکارهای خاص را حائز اهمیت م ی سازد ( ۱،۲،۶ ). استفاده از گوگرد و میکروا رگانیسم ها ی اکسید کننده آن به عنوان یک راه حل بیولو ژیک عاری از پیامدها ی مخرب زیست محیط ی به عنوان راه کار ی جهت بهبود وضعیت تغذیه گیاهان در خاکها ی آهکی و قلیایی در سالها ی اخیر مورد توجه فرا وان قرار گرفته و نتایج جالبی را به همراه داشته است. با عنایت به وجود منابع فراوان گوگرد در کشور و آهکی بودن اکثر خاکها، استفاده از این ماده ارزان قیمت جهت بهبود تغذیه گیاهان س زاوار توجه بیشتر می باشد . شرط بهره گیر ی از توان بالقوه گوگرد، حضور باکتریهای اکسید کننده گوگرد در خاک است ، زیرا اکسایش گوگرد عمدتأ به صورت بیولوژیک است ( ۳،۴،۵،۷ ). سرعت اکسایش گوگرد در خاکهای مختلف متفاوت بوده و به عوامل مختلف ی بستگ ی دارد . آگاهی از سرعت اکسا یش گوگرد و به تبع آن آزاد شدن عناصر تثبیت شده در کارایی مصرف گوگرد تاثیر بسزای ی دارد . بطوریکه با اعمال شیوه ها ی مدیریتی مناسب می توان مقدار و زمان مصرف گوگرد را چنان انتخات نمود تا زمان بیشترین اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن عناصر، با زمان حداکثر نیاز گیاه به عناصر غذایی بیشترین همپوشاتی را داشته باشند که نیل به این مهم همان افزایش بازده مصرف گوگرد است . لذا در تحقیق حاضر تغییرات اکسایش گوگرد و آزاد شدن عناصر غذای ی با بکارگیری باکتریهای تیوباسیلوس، به عنوان یک راه حل بیولوژیک ، جهت افزایش قابلیت جذب فسفر، آهن و روی خاک بررسی گردید.