سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرخ توکلیان – سرپرست دستگاه نظارت شبکه اصلی طرح کوثر، مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

پدید آمدن ترک در پوشش بتنی کانالها بارها در سمینارها و نشریات علمی تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در مقاله حاضر با نگرش ی نو، ساختار و روند ایجاد ترکهای اولیه در پوشش بتنی کانال اصلی پروژه کوثر در یک دوره چند ساله با توجه به نتایج حاصل از چندین نوبت بررسی ها ی میدانی و مقایسه آنها با نتایج آزمایشگاهی، ت حلیل شده است . بدین منظور، اطلاعات مربوط به بررسی های میدانی در حین مراحل ساخت ٢٠ کیلومتر کانال اصلی طرح کوثر در مدت دو سال اجرای عملیات پوشش بتنی کانال، ارزیابی و تحلیل شده است . همچنین تعدادی از روش های اصلاح ترک لاینینگ که بر اساس استانداردهای موجود برای ترمیم این تر ک ها به کار گرفته شده، مورد بحث قرار گرفته و نتایج حاصل از انجام عملیات اصلاحی بعد از گذشت بیش از ١٨ ماه، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که حدود ٥٠ درصد از پان لهای ترک خورده، در فصل تابستان بتن ریزی شده است . همچنین تعداد پان لهای ترک خورده با افزایش ضخامت بتن لاینینگ، کاهش چشم گیری داشته است . نتایج حاصل از اعمال روش های ترمیم ترک لاینینگ نیز نشان می دهد که در صورت عدم استفاده از خا کهای مسئله دار(PI>30) اصلاحات انجام شده، پایدار خواهد بود.