سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی نکوئیان فر – مدیر امور مطالعات میدانی – اهواز بلوار گلستان سازمان آب و برق خوزستان
حسن کیامنش – کارشناس ارشد- اهواز بلوار گلستان سازمان آب و برق خوزستان معاونت مطالع

چکیده:

به منظور بهینه سازی فرسایش در حوزه آبریز مشرف بر دریاچه سد شهید عباسپور، ابتدا میزان رسوب حاصل از فرسایش مورد ارزیابی قرار گرفت. لذا با توجه به شرایط حاکم بر حوزه آبریز سد و کارائی مدل U.S.L.Eدر برآورد میزان فرسایش های ورقه ای و شیاری ، این مدل تجربی بکار گرفته شد.بدین منظور ابتدا حوزه مشرف بر دریاچه سد شهید عباسپور بر اساس شبکه هیدرولوژی و خط رأس ها به زیر حوزه های کوچکتر تقسیم بندی گردید سپس پارامتر های مدل U.S.L.Eدر زیر حوزه ها تعیین گردیده و میزان فرسایش کل حوزه مشرف بر دریاچه سد بدست آمد که به منظور بهینه سازی فرسایش، متغیر های این مدل با استفاده از نرم افزار LINGOمورد آنالیز کمی قرار گرفت.