سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر ویانچی – کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

چکیده:

بودجه آینه تمام نمای سیاست مالی دولت برای حصول به اهداف ملی می باشد . رویکرد سیاستگزاران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به روش بودجه ریزی عملیاتی در برنامه چهارم توسعه ، حاکی از ضرورت تخصیص بهینه منابع به سازمانهای دولتی در راستای تحقق توسعه پایدار کشور است. از ارکان توسعه پایدار، سلامت ملی و آموزش عالی و تحقیقات است که انجام قسمت بزرگی از این ماموریت برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی نهاده شده است . خوشبختانه این وزارتخانه در انجام بسیاری از ماموریتهایش براساس مستندات، موفقیتهای چشمگیری داشته و از وزارتخانه های پیشرو در مسیر توسعه کشور است که مع الاسف کمتر از تخصیص مناسب اعتبارات عمومی دولت در سالهای گذشته برخوردار بوده است . پیشنهاد بودجه ریزی عملیاتی در برنامه چهارم توسعه کشور، دست اندرکاران نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور را امیدوار ساخت که از این پس مشکلات مالی و اعتباری این حوزه تخفیف یابد . اما با گذشت دوسال از برنامه چهارم، حجم مشکلات بودجه ای در این قلمرو تشدید شده است. این مقاله با بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بیشتر بر حوزه اقتصاد سلامت نشان می دهد که برای احتراز از نقض غرض این روش بودجه ریزی ، باید در ر وند کنونی و بعضا" صوری بودجه ریزی عملیاتی اصلاح اساسی صورت پذیرد .